Guide Kartläggning genom hinderspaning

Att hinderspana är en möjlighet att identifiera utmaningar och risker i er verksamhet kopplat till näthat.

Det kan exempelvis handla om olika typer av hinder, jargonger, exkluderande regler/rutiner, tystnadskulturer, utpekanden, ej anpassat, osynliggöranden m.m. Ingen känner er verksamhet bättre än vad ni gör och genom att låta en bredd av människor från er organisation komma till tals får ni in en massa nyttiga erfarenheter som kan lära er att bli ännu bättre.

Detta workshopupplägg är ett förslag på hur ni kan genomföra en sådan diskussion hos er. 

Sätt igång

  1. Börja med att lista alla era nätbaserade forum och sortera vilka som är interna forum, vilka som är externa och vilka som är både och.
  2. Utgå från de forum ni listat samt från diskrimineringsgrunderna när ni kartlägger hinder i verksamheten. I lagen finns idag sju diskrimineringsgrunder, dessa är etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion/ tro, sexuell läggning och ålder. Tänk även på andra relevanta faktorer såsom ekonomi, geografi och privatliv.
  3. Diskutera ett forum i taget, t.ex. er insta eller er interna Facebook-grupp, och fundera kring om där kan finnas exkluderande hinder eller risker kopplat till någon av diskrimineringsgrunderna.
  4. Välj 3-5 av de hinder ni identifierar i de olika forumen och kom på vilka insatser ni ska göra för att motverka dem. Ett sätt att göra det på är att utgå från rubrikerna “börja, slut och fortsätt” för att identifiera saker ni ska börja göra, sluta göra eller fortsätta göra.

Tänk på

  • Eftersträva att människor med olika bakgrunder, identiteter och erfarenheter deltar i er hinderspaning. På så sätt kommer ni troligare uppmärksamma olika hinder och trösklar än om ni är likadana.
  • Att fråga de som valt att lämna er organisation eller som kanske aldrig engagerat sig till att börja med kan också vara ett sätt att få in viktiga erfarenheter om hinder och exkludering hos er. De av er som deltar i organisationen har ju per definition kunnat gå med i (och orkat vara kvar i) organisationen. Vad har fått de andra att lämna? Eller att aldrig söka sig till er?
  • Spara även energi till att riva hindren! Fastna inte i kartläggning utan våga ta steget till att göra faktisk förändring.