Fakta Kränkningar

Kränkning är ett paraplybegrepp för flera olika nivåer av brott så som olaga hot, förtal, nedsättande bemötande och ofredande. Vi vill hjälpa dig med att identifiera var din situation passar in.

Kränkning används i lagtext som ett sätt att beskriva någons brottsliga beteende, det finns olika nivåer av kränkning och därför olika straffpåföljder. Du kan till exempel bli utsatt för en sexuell kränkning, vilket beskriver brottets form, men det hamnar under sexualbrottslagstiftningen.

Det är viktigt att fundera kring sin upplevelse då en kränkning blir brottslig beroende på vad som sagts, vem som säger det, i vilken situation, och till vem. Till exempel om du blir kallad hora är det en kränkning, men om du blir kallad ful så är det inte det - om du inte blir kallad ful flera gånger, på ett systematiskt sätt.  

Tips Svar på tal

Om du vill svara, eller ge svar på tal så tycker vi på Näthatshjälpen att du ska göra det. Du har rätten att stå upp för dig själv. Vi vill dock tipsa om att aldrig skriva i affekt, utan snarare ta en micro-paus från situationen och tänk över det du vill besvara.

Läs igenom din text en extra gång innan du publicerar. Dels för att vi alla är en del av att skapa samtalskultur på internet, inkluderande samtal är något vi alla behöver bidra till, och dels på grund utav att om någon kränker eller trakasserar dig på internet och du i affekt besvarar personen på liknande vis - så slutar det du utsattes för vara en brottslig handling.

Kränkningar kan hamna under straffrätt eller civilrätt

I Sverige finns det två sätt att få upprättelse via lagen. Antingen via straffrätt, där du vänder dig till polis och åklagare med situationen, eller via civilrätt där du själv vänder dig till tingsrätten och lämnar in en stämningsansökan.

Skillnaden är att via straffrätten kan lagen utmäta fängelse som påföljd, genom att bevisa att personen begått ett brott utom allt rimligt tvivel. I civilrätt är beviskraven lägre, och skadestånd kan utmätas genom att bevisa följderna för dig som utsatts.

Det kan vara krångligt att förstå var du bör vända dig om du upplever att du blivit utsatt för en kränkning. Vi på Näthatshjälpen ska försöka hjälpa dig så att det blir tydligare.

Nedan följer exempel på olika typer av kränkningar, som kallas olika saker, men som ändå ligger under samlingsnamnet kränkningar. De har alla olika straffpåföljd.

Olaga hot

Olaga hot är en typ av kränkning. Kränkningen blir olaga hot när du blir rädd för att du eller någon i din närhet ska skadas på ett fysiskt, ekonomiskt, psykologiskt eller sexuellt sätt. Detta gäller även på internet.

Exempel på hot online kan vara att hota med att sprida bildmaterial, stalka eller förfölja på sociala medier, trakassera i meddelanden etc.

Samla alltid digitala bevis. Ofta hotas människor online med att saker kommer hända även i offlinevärlden. Det är ett allvarligt brott och skall polisanmälas. 

Om du utsätts för olaga hot och märker att du är specifikt utsatt i jämförelse med andra på samma position och upplever att det är kopplat till en diskrimineringsgrund som exempelvis etnicitet, sexualitet eller funktion, kan det också vara fråga om ett hatbrott, vilket gör det olaga hotet än mer allvarligt med starkare straffpåföljd.

Om du blir hotad i till exempel en chattkonversation, eller kommentarsfält där tonen urartat så är det inte säkert att hotet hamnar under olaga hot, utan det kan ses som att ni båda var med på det eller att det var på skoj. Därför är det extremt viktigt att aldrig svara i affekt och att aldrig bemöta hot med förtal, kränkningar eller ytterligare hot tillbaka.

Hatbrott.

Tips Svara aldrig i affekt!

Svara inte i affekt. Besvara inte personen som angriper dig med att angripa personen tillbaka, be enbart personen sluta. Ofta vill man inte svara alls, det är mer än förståeligt, men för en polisanmälan kan det vara viktigt att det går att bevisa på att du bett personen sluta, också när det gäller sexuella trakasserier. 

Tips Samla digitala bevis!

Dokumentera och spara allt som kan användas för att utreda det som hänt.

Guide: Samla digitala bevis

Tips Om du utsätts för hot, var inte ensam

Var inte ensam. Även om hotet sker online så kan det få konsekvenser offline, se till att inte vara själv.

Stöd och hjälp.

Tips Blocka och skydda dina sociala medier

Tips Svara aldrig på hot!

Svara inte! Det kan eskalera situationen och kan försvåra en rättsprocess. Polisanmäl alltid.  

Tips Avsätt tid för återhämtning vid hot

Se till att göra tid för återhämtning, att utsättas för hot tar tid och bearbeta. Följ upp ditt mående, chocken kan komma långt senare.

Förtal

Förtal är en typ av kränkning som innebär att någon pratar lögnaktigt om dig med syfte att skada ditt rykte. Polisens förundersökning består i att se över hur bilden av dig, eller ditt anseende, har skadats av förtalet.

Om det visar sig att din bild eller anseende har försämrats i din krets, eller i samhället, kan personen som utsatt dig för detta bli dömd i civilrätten och du kan få skadestånd.

Att sprida sexuella bilder, eller nakenbilder, på nätet är ett exempel på detta. Även om du frivilligt skickar bilden till en person och den personen sedan sprider bilden så är det spridandet i sig som är olagligt och går under förtal.Det gäller även dem som delar bilden i sina sociala medier, eller i privata meddelanden.

Samla digitala bevis och anmäl till polis. Att sprida nakenbilder hamnar också under brottsrubriceringen olaga integritetsintrång, det är värt att undersöka båda dessa brottrubriceringar när du funderar över din situation. Om du är är under 18 år gäller andra regler och spridningen av sexuella eller nakenbilder på minderåriga är ett mycket grövre brott.

Olaga integritetsintrång.

Barnpornografibrott

Tips Om någon hotar att sprida privat material om dig - kontakta polis!

Det är olagligt att sprida privat material på dig mot din vilja. Det är ytterligare ett brott om personen använder ditt privata material för att få dig att göra saker mot din vilja.

Olaga integritetsbrott

Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande.

Tips Det är brottsligt att sprida nakenbilder på personer under 18 år

Om materialet är av personer under 18 år så är det brottsligt att dela eller ladda ner materialet då det ses som barnpornografi. Ta då digitala bevis av alla som har delat - de är alla medskyldiga!

Såhär samlar du digitala bevis.

Tips Du kan får ner privata bilder som spridits

Näthatshjälpen har en guide för hur du går tillväga när du söker efter bilder som spridits. När du lokaliserat bilden så måste du kontakta administratören till sidan så att de tar bort bilden. Om det känns jobbigt att söka efter dina egna privata bilder, be någon göra det åt dig.

Få bort privata bilder. 

Tips Du är inte ensam, ta stöd!

Ta hjälp av människor i din närhet, du ska inte behöva vara själv i detta. Näthat faller inom arbetsgivarens-, skolans-, föreningens- eller organisationens ansvar. 

Stöd och hjälp

Vad är inte förtal?

Att till exempel skriva på twitter att någon är dum, inkompetent eller ful kan vara förtal, det beror på vem som blir beskriven som sådan. Om det är en känd eller offentlig person så är det inte förtal, om det inte upprepas på ett systematiskt sätt.

Det gör såklart inte det mindre otrevligt för dig som utsätts och om det är på grund av ditt engagemang, förtroendeuppdrag eller arbete så har de ett ansvar att ge dig stöd och hjälp i detta. Ta det vidare inom din organisation! 

Ofredande

Odredande är beteenden som också är kränkningar, men inte såpass allvarliga att de hamnar under brottsrubriker som till exempel förtal eller olaga hot. Ett störande beteende eller oacceptabelt beteende är en typ av ofredande.

Det kan vara svårt att avgöra var din situation hamnar: ofredande, förtal eller olaga hot? Därför kan det vara bra att få vägledning, du kan till exempel kontakta brottsofferjouren. Självklart kan du också kontakta polis. 

Ett exempel på ofredande är att någon hör av sig till dig många gånger, trots att du bett personen att sluta. Extremen av det beteende är stalking som också är en form av trakasserier (olaga förföljelse) eller sexuella trakasserier.

För att förenkla så kan vi säga att brotten är ofredanden till en början, och mer långtgående och systematiska ofredanden övergår - och rubriceras då, som trakasserier.

Samla alltid digitala bevis på störande eller oaceptabla beteenden, stort som smått. Om det sedan eskalerar så har du en starkare grund att stå på vid anmälning.

Kontakta brottofferjouren.

Trakasserier.

Förolämpningar - när någon som beteer sig illa mot dig också bryter mot lagen

Förolämpningar, eller hate, eller dissningar, eller shade - kan också ses som en typ av kränkning. Det inbegriper situationer där någon uttalar sig nedsättande om dig för att kränka din självkänsla eller värdighet. Till skillnad mot förtal räcker det att personen har uttalat sig nedsättande direkt till dig, utan att sprida det till andra.

Om någon skriver “hora” direkt till dig är det alltså inte förtal eftersom det inte sprids till andra, men det kan vara förolämpning som är brottsligt.

Samla digitala bevis och be personen att sluta. Svara inte i affekt med kränkningar tillbaka om du vill polisanmäla, då det genast upphör vara ett brott när ni båda kränker varandra. Det är dock alltid ett brott om kränkningen också kan knytas till hatbrottslagstiftningen.

Hatbrott.

Tips Svara aldrig i affekt!

Svara inte i affekt. Besvara inte personen som angriper dig med att angripa personen tillbaka, be enbart personen sluta. Ofta vill man inte svara alls, det är mer än förståeligt, men för en polisanmälan kan det vara viktigt att det går att bevisa på att du bett personen sluta, också när det gäller sexuella trakasserier. 

Tips Be personen sluta - kanske

Även om det kan vara jobbigt, hotfullt eller svårt så kan det vara bra att be personen att sluta eller upphöra med sina kontaktförsök. Gör dock inte detta om du känner att du riskerar din egen trygghet. 

Anledningen till varför det är viktigt är då det vid polisanmälan, ofta krävs att du har fått den andra personen att förstå att hens beteenden inte är önskvärda. Dock så är det för kvinnor eller andra marginaliserade grupper, framförallt transpersoner, ofta livsfarligt att säga ifrån. Lita på din instinkt. Kontakta polis eller andra stödverksamheter direkt.

Om du utsätts i skolan, på arbetsplatsen eller i din organisation

Det är skolans, arbetsgivarens och organisationens särskilda ansvar att utreda situationen om du blir utsatt för kränkning i samband med att du går i skolan, arbetar eller är engagerad. Både skola, arbetsgivare och förening ansvarar för att deras verksamheter är säkra platser, att kränkande behandling förebyggs och att den som drabbas tas om hand. 

Om du utsätts för kränkningar och märker att du blir specifikt utsatt i jämförelse med andra på samma position och upplever att det är kopplat till en diskrimineringsgrund, kan det också vara fråga om ett hatbrott.

Det är viktigt att reda ut situationen ordentligt för om motivet, kan kopplas till hatbrott bedöms kränkningen allvarligare och din arbetsplats eller förening är då skyldig att utreda ärendet utifrån ett hatbrottsperspektiv också. 

Arbetsgivaransvar.

Skolans ansvar.

Tips Ta din mentala hälsa på allvar

Sätt din mentala hälsa först. Ibland kan det vara viktigt att ta en paus från sina sociala medier konton. Låt någon annan ta hand om eller rensa i dina sociala medier.

Stöd och hjälp. 

Tips Om du inte blir lyssnad på

Om du inte blir lyssnad på så finns det många intresseorganisationer som arbetar med specifika diskrimineringsgrunder eller minoritetsperspektiv. Gå vidare och sök stöd hos dessa, du är inte ensam! Det är vanligt att minoritetsperspektiv inte förstås, det kallas gaslighting. 

Vår stödsida är uppbyggd utefter olika sakfrågor, kolla upp vilka du ska kontakta.

Gaslighting.

Tips Arbetsgivare har utredningsansvar för ditt arbete som är online

Om du utsätts i ditt arbete så har alltid arbetsgivaren utredningsansvar. Anmäl direkt. Hänvisa till arbetslagstiftningen.

Stöd och hjälp.

Tips Skolan har ett utredningsansvar, även på internet!

Anmäl direkt till skolan och kontakta din förälder. Även om de anser att det är mobbning, så kan det vara trakasserier i lagens mening, se till att du får ett korrekt stöd och utredande. 

Brott på internet.

Tips Näthat till följd av medlemskap i organisation eller förening, anmäl!

Som medlem i en förening eller organisation så har de ett ansvar för dig och det näthat som kan uppstå till följd av medlemsskapet. Om de inte har handlingsplaner för nätet så bör de ta tag i detta snarast.

Organisationer kan få hjälp med detta arbete.

Om du inte blir hörd, så finns stöd och hjälp att ta det vidare.

Sammanfattningsvis gällande kränkningar

Det är svårt att utan juridisk kompetens få klara besked var din situation hamnar. Vi på Näthatshjälpen har haft juridisk rådgivning i framtagandet av detta material, men vi är inga juridiska experter. 

Värt att fundera över är att det ibland kan vara enklare att få ekonomisk upprättelse i civilrätten då bevisbördan är lägre.

I straffrätten är beviskraven högre och processen tar ofta längre tid, men om det är ett allvarligt brott så kan upprättelsen kännas desto viktigare. Det finns exempel på personer som inte fått upprättelse via straffrätten, men ändå fått ekonomisk ersättning via civilrätten.

Även om din situation inte stämmer in på en brottsrubricering så är det din upplevelse av näthat som är det viktigaste och du har alltid rätt att få stöd och hjälp att bearbeta situationen. 

Hjälp och stöd.

Källor:

4 kapitlet 5 § Brottsbalken, 5 kapitlet 1 § Brottsbalken, 5 kapitlet 3 § Brottsbalken, 4 kapitlet 7 § Brottsbalken.