Guide SWOT-analys

Identifiera var era styrkor- och era risker gällande näthat genom en enkel och snabb SWOT analys.

SWOT står för Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot). Det är ett planeringshjälpmedel där ni själva kan utföra en hinderspaning för att få en strategisk översyn och sen rikta era insatser där det finns störst behov och får bäst genomslag.

SWOT kring näthat

Kopplat till näthat handlar en SWOT-analys om att identifiera vad i ert nuvarande arbete mot näthat som fungerar bra respektive dåligt (styrkor och svagheter). Har vi till exempel redan tydliga regler för moderering är det en styrka, medan om vi är dåliga på att följa upp och agera på reglerna är det en svaghet. Det är den interna aspekten det gäller.

När det gäller möjligheter och hot så handlar det istället om det externa. Var finns det möjligheter och hot kopplat till näthat? Till exempel varifrån riskerar ni näthat? Och vad kan näthatet få för konsekvenser? En följd är att vissa personer/ grupper inte längre vill representera er av rädsla för näthat.

Tänk på att vara konkret

Oavsett var SWOT-schemat används är det viktigt att komma ihåg att formuleringarna som görs av styrkorna, svagheterna, möjligheterna och hoten ska vara så konkreta som möjligt. Undvik abstraktioner och diffusa uttryck. Ställ följdfrågor för att tydliggöra vad olika personer menar för att hjälpa dem konkretisera vid behov.  

Gör så här:

  1. Rita upp SWOT:en på ett stort papper, ett blädderblock eller en whiteboard.
  2. Förklara vad en SWOT är och varför ni ska göra en hos er.
  3. Låt alla individuellt få fundera tyst kring de fyra områdena i SWOT:en.
  4. Dela sedan in gruppen i smågrupper (om ni är fem eller färre kan ni sitta alla tillsammans).
  5. Låt alla berätta vad de reflekterat kring för sin grupp samt fyll i SWOT:ens fyra rutor med det som sägs.
  6. Om ni får mycket innehåll kan ni låta deltagarna rösta för vilka saker de tycker är viktigast. Detta kan ni t.ex. göra genom att alla får tre “pluppar” som de röstar med genom att placera dem på de saker de tycker är viktigast att ta vidare. De saker med flest pluppar vinner.
  7. Jobba med de områden ni identifierat genom SWOT:en och kom på vilka insatser ni behöver göra för att motverka risker och avvärja hot, respektive för att förstärka styrkor och se till att möjligheterna händer.
  8. Rangordna idéer för insatser om det blir för mycket för att ni ska kunna genomföra allt.  
  9. Glöm inte att ansvarsbestämma insatserna och sätt deadlines för när de olika aktiviteterna ska vara genomförda.